Pixie Wings

Pixie Wings
Pixie Wings
5 (100%) 1 votes
Game Type Video Slot
Provider Pragmatic Play
Theme Fantasy
Reel Type 5
RTP 97-99
Payline 50
Volatility Medium